Realizátor

Projekt realizuje Asociace náhradních rodin ČR, která je nestátní neziskovou organizací, jež vznikla z potřeb samotných náhradních rodin. - pěstounských i adoptivních - z celé ČR a je jejich zastřešující organizací. Asociace nabízí náhradním rodičům možnost setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí, vzdělávání, doprovázení, podporu a pomoc zejména v místních klubech náhradních rodin, které jsou rozmístěny po celé ČR (www.anrcr.cz)

V současné době ANR ČR spolupracuje se zástupci státní správy i samosprávy na místní (OSPOD na obecních úřadech), krajské (OSPOD na krajských úřadech) i celorepublikové (MPSV, MŠMT) úrovni. Spolupracuje s dalšími NNO působícími na poli náhradní rodinné péče a je členem mezinárodní organizace pěstounů IFCO (International Foster Care Organisation).

Mezi cíle asociace patří mimo jiné i průběžné vzdělávání náhradních rodičů a dětí v náhradních rodinách, usilování o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti náhradní rodinné péče, spolupráce náhradních rodičů s odborníky, úřady a organizacemi podobného zaměření. ANR ČR se také podílí na zajišťování informovanosti veřejnosti a osvětě ve věcech NRP a její propagace.

ANR ČR realizovala v předchozích letech nejeden vzdělávací projekt, jejichž součástí byla i organizace vzdělávacích seminářů pro náhradní rodiče, takže má praktickou zkušenost s vedením různých projektů a to i projektu ESF.

Projekt navazuje na  tříletý projekt  s názvem "Profesionalizace náhradní rodinné péče v ČR", který byl úspšně ukončený v září 2013.

 

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.